TRƯƠNG THỊ MAI HƯƠNG
Chức vụ:     BÍ THƯ CHI BỘ - HIỆU TRƯỞNG
Năm sinh: 22/12/1961
Năm vào ngành: 1983
Trình độ: ĐHSP Kỹ Thuật
Thành tích nổi bật: Giáo viên giỏi cấp tỉnh - CSTĐ cấp tỉnh
Họ và tên: TẠ NGỌC HƯNG 
Chức vụ:     PHÓ HIỆU TRƯỞNG- CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN
Năm sinh: 22/03/1981
Năm vào ngành: 2002
Trình độ: ĐHSP Toán
Thành tích nổi bật: Giáo viên giỏi cấp tỉnh - CSTĐ cấp cơ sở