Danh sách chi ủy chi bộ Trường THCS Chân Lý
Năm học 2011 - 2012
1. Đ/c: Trương Thị Mai Hương _ Bí thư
2. Đ/c: Nguyễn Thanh Hà _ Chi ủy viên
3. Đ/c: Tạ Ngọc Hưng _ Chi ủy viên  
 
  
Danh sách chi bộ Trường THCS Chân Lý
Năm học 2011 - 2012

Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội


Từ ngày 3 đến 7 - 2 - 1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc), đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản (An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Đảng , Đông Dương Cộng sản Liên đoàn) thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Trần Phú được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng. Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản có ý nghĩa như là Đại hội thành lập Đảng. 

dai_hoi_lan_thu_2

Từ đó đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 10 kỳ đại hội. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI sẽ diễn ra vào tháng 1 - 2011.

Quang cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II

Xem tiếp>>Điều lệ ĐCSVN

Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân, phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc.

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc.

Xem tiếp>>